Zasady współpracy

Partnerzy Projektu - formuła współpracy

Bank lub inna instytucja finansowa – partner projektu BAKCYL uznaje jego cele za ważne i chce je realizować w partnerstwie z Warszawskim Instytutem Bankowości i innymi partnerami projektu.

Projekt jest społecznym przedsięwzięciem polskiego sektora bankowego. Nie służy indywidualnej promocji Partnera i jego usług w szkołach, a wolontariusze są zobowiązani umową i Kodeksem Wolontariusza Projektu BAKCYL do powstrzymywania się od takich działań w ramach realizowanych ról w projekcie.

Osoby zaangażowane w projekt stanowią społeczność BAKCYLA.

Partner udziela wsparcia poprzez:

 • Wyłonienie spośród swojej kadry grupy kandydatów na wolontariuszy. Kandydaci na wolontariuszy powinni mieć predyspozycje i cechy określone w dokumencie w zakładce REKRUTACJA
 • Koordynację przez wskazaną osobę odpowiedzialną za projekt w Banku procesu wyłonienia kandydatów na wolontariuszy, a następnie wsparcie działań WIB w zakresie współpracy z zakwalifikowanymi wolontariuszami.
 • Umożliwienie zakwalifikowanym przez WIB kandydatom na wolontariuszy udziału w bezpłatnym szkoleniu, w ramach obowiązków pracowniczych (płatnego czasu pracy). Celem szkolenia jest przygotowanie wolontariuszy do przeprowadzenia lekcji z młodzieżą. Po szkoleniu potwierdzana jest przez WIB ostateczna kwalifikacja wolontariusza.
 • Oddelegowanie wolontariusza w ramach płatnego czasu pracy do przeprowadzenia lekcji w szkołach. Propozycja przeprowadzenia lekcji przez wolontariusza oraz bieżące ustalenia są prowadzone bezpośrednio z zainteresowanym. Osoba odpowiedzialna za projekt w Banku otrzymuje kwartalne sprawozdania z aktywności wolontariuszy.
 • Wsparcie finansowe projektu w uzgodnionym wymiarze.
 • Popularyzację projektu BAKCYL w Banku oraz uznanie dla zaangażowania swoich pracowników w wolontariat.

Korzyści dla Partnera Projektu

BAKCYL stwarza bankom możliwość:

 • uświadomienia młodym ludziom jak bezpiecznie i świadomie korzystać z usług finansowych,
 • udostępnienia pracownikom wartościowej możliwości rozwoju zawodowego
  i osobistego,
 • zachęcenia młodych ludzi do kariery zawodowej w bankowości,
 • wzmocnienia wizerunku banku jako instytucji zaufania publicznego, która ma swój wkład w podniesienie poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia, co służy stabilności sektora i gospodarki.

Pracownikom banków i instytucji finansowych, którzy chcą dzielić się swoim doświadczeniem, BAKCYL zapewnia:

 • rozwój osobisty w nowej roli, wzmocnienie różnorodnych, nowych umiejętności, np. komunikacji, prezentacji, motywacji, wpływu na innych etc.,
 • szkolenie dające przygotowanie trenerskie do prowadzenia lekcji dla uczniów w szkołach,
 • scenariusze lekcji oraz materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne,
 • wsparcie organizacyjne i logistyczne związane z realizacją lekcji,
 • udział w społeczności wolontariuszy BAKCYLA.

Warszawski Instytut Bankowości, jako pomysłodawca i organizator projektu, współpracuje z partnerami i innymi instytucjami wspierającymi na podstawie dwustronnych porozumień. Prowadzimy projekt z zachowaniem najwyższych standardów transparentności i zapewniamy rzetelną informację dotyczącą sposobu wykorzystania udzielonego wsparcia finansowego i osiągniętych rezultatów.