Szkoły ponadpodstawowe

W związku z okresem pandemii lekcje BAKCYLA prowadzone są wyłącznie w formule online na platformie webinarowej.  Po ustąpieniu zagrożenia epidemicznego będą mogły być realizowane również bezpośrednio w klasach.

W terminarzu lekcji Projektu BAKCYL dostępne są stałe godziny zajęć. Zapraszamy do zapoznania się z HARMONOGRAMEM –  link

Aby wziąć udział w lekcjach:

 1. Zarejestruj Szkołę, a następnie
 2. Zarejestruj wybrane lekcje zgodnie z załączonym harmonogramem 

Jeśli realizacja lekcji we wskazanych terminach jest niemożliwa, prosimy o wskazanie  innego terminu.

Programy lekcji BAKCYLA

TEMAT: Rynek finansowy - zaufanie w biznesie
klasy: I-IV szkoły ponadpodstawowej

Cele edukacyjne lekcji.
Po przebytej lekcji uczeń będzie:

 • wykazywał postawę zaufania do systemu nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce.
 • określał, jaka jest rola banku w gospodarce,
 • łączył historię Polski z rozwojem bankowości,
 • definiował rolę banku centralnego,
 • wymieniał instytucje finansowe,
 • miał świadomość ryzyka inwestycyjnego.

Główne zagadnienia :

1. Rola banku w gospodarce:
   a. bank jako instytucja zaufania publicznego,
   b. jak funkcjonuje bank.
2. Bank centralny.
3. Bankowość polska – zarys historyczny.
4. Nadzór nad rynkiem finansowym:
    a. rola Komitetu Stabilności Finansowej i instytucji go tworzących.
5. Instytucje rynku finansowego.
6. Zaufanie a ryzyko inwestycyjne.

Czas trwania lekcji: 45 minut – 1 godzina lekcyjna.

TEMAT: Moje finanse - myślę przedsiębiorczo klasy: I-IV szkoły ponadpodstawowej

Cele edukacyjne lekcji.
Po przebytej lekcji uczeń będzie
:

 • miał świadomość, że stan jego finansów jest wprost zależny od jego postawy i zaangażowania,
 • wykazywał się przedsiębiorczą postawą w zarządzaniu swoimi finansami,
 • szacował wysokość kosztów życia,
 • identyfikował wydatki konieczne (stałe, zmienne) i opcjonalne,
 • uzasadniał budowanie budżetu z uwzględnieniem oszczędności,
 • miał świadomość konieczności unikania niepotrzebnych zobowiązań finansowych,
 • szacował na ile korzystny jest kredyt/pożyczka, wybierał najlepsze dla siebie rozwiązania,
 • rozróżniał i określał cechy najbardziej popularnych kredytów/pożyczek,
 • określał znaczenie posiadania wiarygodności kredytowej,
 • świadomie podchodził do konieczności spłaty zobowiązań finansowych,
 • poszukiwał wraz z bankiem możliwości rozwiązań w przypadku problemów ze spłatą swoich zobowiązań,
 • identyfikował instytucje, w których może składać skargi i reklamacje.

Główne zagadnienia :

1. Ile kosztuje życie?
2. Warto oszczędzać.
3. Budżet – oszczędzanie jako stały element budżetu.
4. Kiedy warto pożyczać pieniądze?
5. Wybór kredytu/pożyczki.
6. Co robić, jeśli pojawią się problemy?

Czas trwania lekcji: 45 minut – 1 godzina lekcyjna.

TEMAT: Mądre inwestowanie

klasy: I-IV szkoły ponadpodstawowej

Cele edukacyjne lekcji.
Po przebytej lekcji uczeń będzie:

 • definiował pojęcia i określał zależność pomiędzy ryzykiem i zyskiem,
 • identyfikował reinwestycję i dywersyfikację jako podstawowe zasady mądrego inwestowania,
 • stosował w praktyce dywersyfikację,
 • obliczał i szacował zysk z kapitalizacji odsetek,
 • korzystał z kalkulatorów finansowych,
 • miał świadomość możliwości wykorzystania zalet procentu składanego w planowaniu oszczędzania,
 • definiował lokaty, obligacje, akcje i jednostki funduszy inwestycyjnych,
 • szacował potencjalny zysk i ryzyko z inwestycji,
 • określał podstawowe zasady inwestowania na giełdzie,
 • wskazywał możliwości i chęć poszerzania wiedzy w zakresie świadomego inwestowania.

Główne zagadnienia :

1. Relacja ryzyko/dochód.
2. Reinwestycja i dywersyfikacja jako podstawowe zasady mądrego inwestowania.
3. Różne produkty finansowe i wiążące się z nimi ryzyko:
    a. lokaty (obliczanie oprocentowania na lokacie),
    b. obligacje,
    c. akcje,
    d. jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.
4. Inwestowanie na giełdzie.

Czas trwania lekcji: 45 minut – 1 godzina lekcyjna.

TEMAT: Cyberbezpieczeństwo – NOWOŚĆ!

klasy: I-IV szkoły ponadpodstawowej

Cele edukacyjne lekcji
Po przebytej lekcji uczeń będzie:

 • świadomy zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni,
 • potrafił rozróżnić bezpieczne adresy internetowe,
 • umiał bezpiecznie korzystać z portali społecznościowych,
 • rozumiał, jakie dane można udostępniać innym,
 • wiedział co zrobić w przypadku zgubienia dokumentów,
 • umiał budować i zarządzać bezpiecznymi hasłami,
 • wiedział jak bezpiecznie korzystać z urządzeń mobilnych,
 • rozumiał jak w bezpieczny sposób korzystać z bankowości elektronicznej,
 • wiedział co zrobić w przypadku cyberataku

Główne zagadnienia poruszane w lekcji:

 • Na jakich urządzeniach korzystamy z Internetu?
 • Który adres internetowy jest bezpieczny?
 • Bezpieczny sposób korzystania z portali społecznościowych
 • Jakie dane udostępniamy innym?
 • Czy można udostępniać PESEL?
 • Co cyberprzestępca może zrobić z danymi osobowymi?
 • Procedura zastrzegania dokumentów w przypadku ich zgubienia
 • Jak budować i zarządzać hasłami?
 • Jakie hasło jest bezpieczne?
 • Bezpieczne korzystanie z urządzeń mobilnych i bankowości elektronicznej
 • Jak rozróżnić mylące rozszerzenia plików?
 • Jak zachować się w sytuacji, gdy padniemy ofiarą cyberprzestępcy?

Czas trwania lekcji: 45 minut – 1 godzina lekcyjna.

Opisy lekcji