Szkoły ponadpodstawowe

Programy lekcji BAKCYLA

W związku z okresem pandemii do końca grudnia 2020 r. lekcje BAKCYLA prowadzone są wyłącznie w formule online na platformie webinarowej.  Po ustąpieniu zagrożenia epidemicznego będą mogły być realizowane również bezpośrednio w klasach.

temat: Rynek finansowy - zaufanie w biznesie

klasy: I-IV szkoły ponadpodstawowej

Cele edukacyjne lekcji, uczeń :

 • Wykazuje postawę zaufania do systemu nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce
 • Określa, jaka jest rola banku w gospodarce Łączy historię Polski z rozwojem bankowości
 • Definiuje rolę banku centralnego
 • Wymienia instytucje finansowe
 • Ma świadomość ryzyka inwestycyjnego

Główne zagadnienia :

1. Rola banku w gospodarce
   a. Bank jako instytucja zaufania publicznego
   b. Jak funkcjonuje bank
2. Bank centralny
3. Bankowość polska – zarys historyczny
4. Nadzór nad rynkiem finansowym
    a. Rola Komitetu Stabilności Finansowej i instytucji go tworzących
5. Instytucje rynku finansowego
6. Zaufanie a ryzyko inwestycyjne

Czas trwania lekcji: 45 minut – 1 godzina lekcyjna.

temat: Moje finanse - myślę przedsiębiorczo

klasy: I-IV szkoły ponadpodstawowej

Cele edukacyjne lekcji, uczeń :

 • ma świadomość, że stan jego finansów jest wprost zależny od jego postawy i zaangażowania
 • wykazuje się przedsiębiorczą postawą w zarządzaniu swoimi finansami
 • szacuje wysokość kosztów życia
 • identyfikuje wydatki konieczne (stałe, zmienne) i opcjonalne
 • uzasadnia budowanie budżetu z uwzględnieniem oszczędności
 • ma świadomość konieczności unikania niepotrzebnych zobowiązań finansowych
 • szacuje na ile korzystny jest kredyt/pożyczka, wybiera najlepsze dla siebie rozwiązania
 • rozróżnia i określa cechy najbardziej popularnych kredytów/pożyczek
 • określa znaczenie posiadania wiarygodności kredytowej
 • świadomie podchodzi do konieczności spłaty zobowiązań finansowych
 • poszukuje wraz z bankiem możliwości rozwiązań w przypadku problemów ze spłatą swoich zobowiązań
 • identyfikuje instytucje, w których może składać skargi i reklamacje

Główne zagadnienia :

1. Ile kosztuje życie?
2. Warto oszczędzać
3. Budżet, oszczędzanie jako stały element budżetu
4. Kiedy warto pożyczać pieniądze?
5. Wybór kredytu/pożyczki
6. Co robić, jeśli pojawią się problemy?

Czas trwania lekcji: 45 minut – 1 godzina lekcyjna.

temat: Mądre inwestowanie

klasy: I-IV szkoły ponadpodstawowej

Cele edukacyjne lekcji, uczeń :

 • definiuje pojęcia i określa zależność pomiędzy ryzykiem i zyskiem,
 • identyfikuje reinwestycję i dywersyfikację jako podstawowe zasady mądrego inwestowania
 • stosuje w praktyce dywersyfikację
 • oblicza i szacuje zysk z kapitalizacji odsetek
 • korzysta z kalkulatorów finansowych
 • ma świadomość możliwości wykorzystania zalet procentu składanego w planowaniu oszczędzania
 • definiuje lokaty, obligacje, akcje i jednostki funduszy inwestycyjnych
 • szacuje potencjalny zysk i ryzyko z inwestycji
 • określa podstawowe zasady inwestowania na giełdzie
 • wskazuje możliwości i chce poszerzać wiedzę w zakresie świadomego inwestowania

Główne zagadnienia :

1. Relacja ryzyko/dochód
2. Reinwestycja i dywersyfikacja jako podstawowe zasady mądrego inwestowania
3. Różne produkty finansowe i wiążące się z nimi ryzyko
    a. lokaty (obliczanie oprocentowania na lokacie)
    b. obligacje
    c. akcje
    d. jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
4. Inwestowanie na giełdzie

Czas trwania lekcji: 45 minut – 1 godzina lekcyjna.

Opisy lekcji