Konkurs “Przedsiębiorcza klasa”

Konkurs edukacyjny dla klas, powiązany z cyklem lekcji Projektu BAKCYL.

Grupa docelowa:
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (kl. VI-VIII) i ponadpodstawowych, których klasa uczestniczy (lub uczestniczyła) w lekcjach edukacyjnych z zakresu praktycznych finansów i cyberbezpieczeństwa, organizowanych w ramach Programu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL. Uczestnikiem Konkursu jest klasa.

Cel Konkursu:

– upowszechnianie wiedzy na temat praktycznych finansów i bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni,
– podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu,
– kształtowanie i promowanie przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży.

Na czym polega konkurs:
Zadaniem klasy jest opracowanie wspólnego projektu (zgodnego z tematem i wytycznymi wskazanymi przez Organizatora).  W każdym semestrze przewidziane jest 1 zadanie projektowe dla każdej grupy wiekowej (I grupa wiekowa – uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej, II grupa wiekowa – uczniowie szkół ponadpodstawowych).

Warunkiem realizacji zadania będzie m.in.:

·        opracowanie ogólnych założeń przedsięwzięcia
·        przyjęcie planu i harmonogramu,
·        oszacowanie budżetu.

Czas trwania konkursu:

·        I semestr:          od 01.10.2020 do 31.01.2021
·        II semestr:         od 01.02.2021 do 31.05.2021

Nagrody:
Do wygrania nagrody finansowe dla klas. W każdym semestrze Organizator wyłoni trzy najlepsze klasowe projekty (odrębnie w dwóch grupach wiekowych).       
Wysokość nagród:
1. miejsce – 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) brutto 
2. miejsce – 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) brutto 
3. miejsce – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto 

Jak przystąpić do Konkursu:
Zgłoszenie klasy do uczestnictwa w cyklu lekcji Programu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL upoważnia jednocześnie do uczestnictwa w Konkursie „Przedsiębiorcza klasa” (link do formularza zgłoszeniowego lekcji: https://dodajlekcje.wib.edu.pl). Opracowany przez klasę projekt nauczyciel – opiekun klasy przesyła wraz z metryką projektu (do pobrania poniżej) na adres: klasa-bakcyl@wib.org.pl, w terminach wskazanych powyżej (tj. do 31.01.2021 – I semestr, b. do 31.05.2021 – II semestr), 

Uwaga! Adres mailowy, z którego zostanie przesłany projekt będzie jednocześnie adresem do kontaktu w sprawie Konkursu.

Metryka projektu

REGULAMIN 

Poniżej pierwsze zadanie projektowe dla klas wraz z szczegółowymi wytycznymi dla poszczególnych grup wiekowych (plik do pobrania).

Zadanie projektowe do wykonania w I semestrze roku szkolnego 2020/2021

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

Kontakt w sprawie konkursu: klasa-bakcyl@wib.org.pl